St. St. Blicher – Digte, noveller og andre værker

Steen Steensen Blicher var en dansk digter, forfatter og præst, der blev født i 1782 og døde i 1848. Han er bedst kendt for sine noveller og naturdigte, og betegnes ofte “hededigteren” eller “hedeforfatteren”.

Indhold

På denne side finder du 5 udvalgte digte af St. St. Blicher:

  • “Lærken”, “Viben” og “Sneppen” er vers, der stammer fra “Trækfuglene – en Naturconcert” fra 1838*
  • “Sneeklokken” er forsangen til en Nytårsgave med samme titel (et digt eller andet skrift man forærede andre ved nytårstid – et fænomen der var meget populært i 18- og 19-hundredetallet)
  • “Til sorgen” stammer fra digtsamlingen “Digte” fra 1847
*Hele værket inkluderer følgende vers (i kronologisk rækkefølge): Præludium, Ouverture, Hjejlen, Lærken, Sisgenen, Hornuglen, Viben, Stæren, Storken, Glenten, Sneppen, Silkehalen, Sælsorten, Droslen, Skovduen, Falken, Thomas i Gjærdet, Rørdrummen, Brushanen, Rylen, Horsegommen, Muusvaagen, Stillitsen, Irrisken, Svalen, Vagtlen, Hejren, Ternen, Gjøgen, Lyngspurven, Nattergalen, Svanen

Hvis du kender et godt digt af St. St. Blicher, som du synes mangler her på siden, er du velkommen til at tilføje det i kommentarfeltet i bunden af denne side (efter digtene).

 

Lærken

St. St. Blicher

Der er han selv! Velkommen tusind Gange

Min Yndling, Du! som over Vintervange

Tør vække Foraarslyst;

Og, medens Frosten lukker Søens Bryst,

Vil aabne mit med dine Jubelsange.

Ak er det ei for tidligt dog, Du spaaer

Om den saa inderlig forønskte Vaar?

For tidligt jubilerer?

Hvis Vintren endnu een Gang triumpherer,

Du vistnok for din Spaadom Utak faaer.

Dog Nej! syng ligevel, du vakkre Digter!

Du spaaer saa skjønt, om og din Spaadom svigter:

Om af forsagte Sind

Gaaer alle Glæder ud – og Frygten ind,

Du uforfærdet dog for Haabet figter.

Ret saa, min Ven! i Vinterstorme just

Man synger bedst om Somrens Zephyrpust:

I Nattens Skygger dunkle,

Om Morgendiamanterne, der funkle

I Skummet af Skinfaxes Aandeprust.

Med Glædessang du hilser Morgenrøden,

Heel ubekymret om den bringer Føden;

Hver Aftenstund –

Med Sang du synker hen til roligt Blund,

Ved Midnat kvæder lige ufortrøden.

Du synger naar du kommer, naar du gaaer;

Ret saa! hvorfor i Høst ej, som i Vaar?

Naar Vandretimen lyder,

I det Farvel, du Sommerlivet byder,

Du lige freidigt Afskedstrillen slaaer.

 

Viben

St. St. Blicher

Viben! det lille næsvise Ting

Slaaer mig om Kjæret saa mangen en Ring,

Tumler sig lystigt i luftige Dands,

Værger om Kjæret, som det var hans.

Skjælder og smælder paa hver en Fugl:

Kryber end ikke for Ørnen i Skjul.

Havde han Magt blot, som han har Villie,

Hersked han ene paa grønne Tillie.

Hvad mon vi skal med den Skjændegjæst

Her ved den frydfulde Foraarsfest?

Dog, kan jeg tænke, af evig Fred

Blev man tilsidst dog i Længden keed.

Hvad er et Ægteskab uden lidt Kiv!

Kun et langsommeligt søvnigt Liv.

Hvad er et Venskab foruden lidt Tvistighed!

Visseligen Hyklerie kun og Listighed.

Nu, ogsaa du da velkommen her!

Ansee som Herre dig over mit Kjær!

Yp mod de Andre din lille Krig,

Fører den, veed jeg, foruden Svig;

Ender den, veed jeg, foruden Tab,

Fanger end ikke det mindste Skrab.

Ikke besværlig din Skjænden kan falde mig:

Min Kritikakler jeg derfor vil kalde dig. –

 

Sneppen

St. St. Blicher

Tys tys tys! hvad hører jeg?

Hvad er det, som rører sig

Hisset i Haslen

Med Raslen?

Med klapprende Vinger

Sig svinger?

Ja, ved Sanct Hubertus! der har vi den jo!

Nu bliver der herken Rist eller Ro.

Tirez haut! tirez haut!

Hvilken stærk Magie

Ligger i

Disse mystiske Ord:

Er det ej, som om virkelig foer

Et electrisk Stød gjennem Jægerens Bryst

Ved den tryllende Røst?

Fra Morgenstund

Til den mørke Nat,

Med sin Flint og sin Hund,

Sneeklokken

St. St. Blicher

Naar alle Blomster slumme i kolde Vintergrav,

Jeg vaagner af min Dvale, og kaster Dækket af.

Jeg hører Lærken synge højt udi Himlen blaa,

Og med sin klare Trille om Vaarens Glæder spaae:

Jeg kan ej længer tøve; jeg veed, min Tid er kort,

Jeg nyde maae mit Liv, før det atter iler bort.

Men der er koldt deroppe, og gjennem Iis og Snee

Jeg maae mig Vejen bryde, før jeg kan Solen see.

End Marken er saa øde, saa eenlig staaer jeg her;

Af mine Brødre ingen jeg finder hos mig nær:

Da bøjer jeg mit Hoved, i Utid kom jeg frem,

Og før de andre vaagne, jeg vender atter hjem.

Dog krandser Haabets Farve mig med sit blege Skjær:

Jeg skal dog ej uændset uelsket blomstre her.

En Ungersvend kan finde den hvide Vinterblomst,

Og tænke i sit Hjerte paa Vaarens Atterkomst;

Kan vandre med sin Pige fortrolig Arm i Arm,

Og kjælent hende gjække med Blomsten ved sin Barm.

Og før igjen jeg segner hen i det lange Blund

Et Kys saa varmt jeg nyder af Pigens Rosenmund.

Naar skjønnere frembryde de Sommerblomster smaae,

Naar mellem Roser dufte Violerne saa blaae:

Maaskee en kjerlig Taare dog skjænkes mig i Løn,

Et kjerligt Hjerte tænker paa Vintrens blege Søn.

 

Til sorgen

St. St. Blicher

Du som taus med sænket Hoved staaer,

Liig en Lillie knækket paa sin Stængel,

Tornekrandsen om det sorte Haar, –

Glædens stille blege Søsterengel!

 

Kommer ogsaa du fra Himlen ud?

Kommer du som Regn og Storm og Torden?

Kommer ogsaa du fra Glædens Gud;

Som en Skye for Solen over Jorden?

 

Har du i din Smerte ingen Trøst?

Har du ingen Lindring i din Taare?

Vækker du kun Sukke i mit Bryst?

Rører du kun Hjertet for at saare?

 

Jo, du styrker, skjøndt du bøjer mig;

Ei forgjæves skal min Taaren rinde.

Jo! jeg elsker, skjøndt jeg frygter dig,

Du min Sjæls tungsindige Veninde!

 

Jo! jeg elsker dig, min blege Brud!

Elsker dig, som Nattens Skygger dunkle;

Af din Sky gaae Glædens Straaler ud,

Haabets Stjerner i din Skygge funkle.

 

Kom da Himlens Datter, naar du vil!

Ej skal Hjertet briste, skjøndt det bæver!

Mod det Lys, min Længsel stunder til,

Du mit Øje fra dit Mørke hæver!Del dit favorit-digt med andre

Kender du et godt citat eller digt?

Bidrag med det her - så kan andre brugere også få glæde af det!

Skriv det i kommentarfeltet og del evt. også på Facebook